کمیته مالکیت فکری

تعداد بازدید:۲۷۰

سیاستگذاری، برنامه ریزی، تدوین محتوا و تصمیم گیری در مورد مالکیت فکری در دانشگاه توسط کمیته مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه انجام می شود. اعضای کمیته یا پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و حکم رئیس دانشگاه برای مدت 3 سال انتخاب می گردند و این مدت قابل تمدید خواهد بود. تاکنون شش جلسه این کمیته جهت تدوین آیین نامه و تعیین درصد سهم دانشگاه از دارایی های فکری طرح های فناورانه برگزار گردیده است.

 

اعضای کمیته مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

1- آقای دکتر فرهادپورفرضی(معاون تحقیقات و فناوری )

2- آقای رضا صالحی(مدیر امور حقوقی)

 3- آقای دکتر اسلام مرادی اصل (مدیر آموزشی)

4- آقای دکتر عزیز کامران( مدیر مرکز آموزش مهارتی دانشگاه)

5- آقای دکتر مهدی وثوقی( مخترع و اعضای خبره در زمینه مالکیت فکری)

6- آقای دکتر مهدی حسین نژاد( مدیر توسعه فناوری سلامت)

7- خانم دکتر صادقه حسین زاده( نماینده شورای دانشگاه نسل سوم)

8- آقای مهندس محمدرضا آقاجانی(نماینده معاونت غذا  و دارو)

 9- آقای مهندس علیرضا محمدنیا(مخترع و اعضای خبره در زمینه مالکیت فکری)

10- آقای مهندس طه محمد حسینی(مسئول ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه)

11_ خانم مریم قربانی (مسئول مالکیت فکری و دبیر کمیته)

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۱