کارشناس توسعه فناوری سلامت

تعداد بازدید:۲۵۶۱

کارشناس توسعه فناوری سلامت

سارا شهابی پور

کارشناسی ارشد شیمی

تلفن: 045-33534757

پست الکترونیک: htdo.arums@gmail.com

شرح وظایف

  • پایش برنامه عملیاتی دفتر توسعه فناوری سلامت حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • هماهنگی برگزاری جلسات شورای فناوری سلامت و سایر جلسات مرتبط، تنظیم و ارسال صورتجلسات مربوطه به واحدهای/مراکز دانشگاه و پیگیری مصوبات اجرایی شورا
  • پیگیری امور مربوط به طرح­های فناورانه در سامانه پژوهان
  • همکاری در جمع­آوری و تدوین آئین­نامه­ها، دستورالعمل­ها و فرایندهای مرتبط با حوزه فناوری در سطح دانشگاه
  • پایش سامانه اطلاعات فعالیت­های توسعه فناوری دانشگاههای علوم پزشکی (HTDO) و بارگذاری مستندات مورد نیاز و نظارت بر حسن بارگذاری آنها در سامانه مذکور بعنوان ادمین سامانه
  • پایش سامانه ارزشیابی فعالیت­های تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی و پیگیری امور مربوطه
  • انجام سایر امور محوله
آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲