شورای فناوری سلامت

تعداد بازدید:۲۶۱۲
 

ردیف

اعضا شورای فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

سمت دانشگاهی/سازمانی

1

آقای دکتر علی محمدیان اردی

رئیس شورا

رئیس دانشگاه

2

آقای دکتر فرهاد پورفرضی

نایب رئیس شورا

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

3

خانم دکتر افشان شرقی

عضو شورا

معاون آموزشی دانشگاه

4

آقای دکتر علیرضا آقاجعفری

عضو شورا

معاون غذا و داروی دانشگاه

5

آقای دکتر حسینعلی ابراهیمی

عضو شورا

رئیس دانشکده داروسازی

6

آقای دکتر مهدی حسین نژاد

دبیر شورا

رئیس گروه توسعه فناوری سلامت

7

خانم صادقه حسین زاده

عضو شورا

سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت

8

آقای تقی معترض

عضو شورا

مدیر امور حقوقی دانشگاه

9

خانم سارا شهابی پور

-

کارشناس توسعه فناوری سلامت

 

 

پست الکترونیک: htdo.arums@gmail.com

تلفن: 33534757-045

 

اساسنامه شورای فناوری

دستورالعمل شورای فناوری سلامت

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲