مدیریت دفتر توسعه فناوری سلامت

مدیریت توسعه فناوری به منظور گسترش فعالیت های فناورانه در دانشگاه و با هدف حمایت از مرکز رشد فناوری سلامت، اختراعات و مالکیت فکری و ایجاد ارتباط مناسب بین دانشگاه، صنعت و جامعه تشکیل شده است. حمایت، مدیریت و جهت دهی به توانمندی های محققین دانشگاه برای تبدیل ایده خود به محصول و کمک در تجاری سازی محصول تولید شده از دیگر اهداف مهم این مدیریت می باشد. در این راستا، قوانین حوزه فناوری سلامت دانشگاه پس از تصویب در شورای فناوری درمدیریت توسعه و فناوری قابل اجرا و حمایت خواهند بود.