مسئول مالکیت فکری و ثبت اختراع

تعداد بازدید:۳۹۸

نام و نام خانوادگی: مریم قربانی

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

شماره تماس: ۳۳۲۵۷۴۴۶

پست الکترونیک: m.ghorbani@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲