شرح وظایف مرتبط با مالکیت فکری

تعداد بازدید:۵۵۴

مریم قربانی

مسئول مالکیت فکری و ثبت اختراع

 

 

شرح وظایف مرتبط با مالکیت فکری:

1_ جمع آوری اطلاعات دارایی های فکری پدید آمده در دانشگاه از طریق تعامل با واحدهای مختلف دانشگاه و ثبت و نگهداری مدارک مربوط به ثبت دارایی های فکری.

2_ مشاوره درباره نحوه حفاظت و ثبت دارایی فکری و همکاری در تنظیم ادعانامه های ثبت اختراع برای افرادیکه در این خصوص با دانشگاه در ارتباط هستند.

3_ تنظیم دستور کار و تشکیل منظم کمیته مالکیت فکری و نوآوری

4_ ابلاغ و اجرای مصوبات کمیته مالکیت فکری و نوآوری

5_ مشارکت در کمیته هماهنگی مالکیت فکری کلان منطقه با حضور مسئولین واحدهای مذکور با مدیریت دبیر کلان منطقه به منظور همکاری و تبادل تجربیات و توانمندسازی واحد های مذکور در دانشگاه های عضو

6_ برنامه ریزی جهت آموزش مالکیت فکری برای جامعه هدف و داوران و برگزاری کارگاههای مورد نیاز

7_ داوری اختراعات توسط داوران آموزش دیده و مورد تایید وزارت بهداشت، در مواردی که دانشگاه به عنوان مرجع استعلام می باشد.

8_ نظارت بر کار داوران و گزارش تخلفات آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات دانشگاه

9_ اخذ تعهد محرمانگی برای داوران، کارشناسان و مدیرانی که با ادعانامه های اختراع دیگران سر و کار دارند.(جهت افشای دارایی فکری توسط پدیدآورنده آن برای واحد مالکیت فکری)

10_ نظارت بر قراردادها و موافقت نامه ها  در جهت کسب پروانه و بهره برداری از دارایی فکری و ارجاع آن

11_ هماهنگی در خصوص اطلاع رسانی و انتشار دستاوردها اعم از مکتوب، شفاهی و یا الکترونیکی( با ذکر نام دانشگاه)، در صورت لزوم انتشار، در شرایطی که قابلیت ثبت داشته لیکن مراحل ثبت اختراع آن تکمیل نشده است.

12_ پرداخت سهم دانشگاه و نیز تقبل تمام یا قسمتی از سهم پدیدآورنده دارایی فکری از هزینه ثبت آن با مجوز کمیته مالکیت فکری و هیات امنا

13_ ارتباط و همکاری با نهادها و سازمان های داخلی و خارجی در راستای انجام وظیفه محوله

14_ اقدام به ثبت دارایی فکری در مواردیکه پدیدآورنده تمایلی به این کار نداشته باشد و یا در بازه مهلت شش ماهه ای از افشای دارایی فکری ، در شرایطی که منافع دانشگاه ، ثبت آن را ایجاب نماید.

15_ گزارش متخلفین از مقررات مالکیت فکری و اعلام ضرر و زیان دانشگاه به اداره حقوقی جهت تادیه خسارت، نظیر پنهان کردن قرارداد با محل دیگری که مانع واگذاری کلیه حقوق به دانشگاه شود و یا افشای عمومی دارایی فکری بدون هماهنگی با واحد مالکیت فکری و به صورتی که باعث زیان دانشگاه شود.

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۱